Các loại tay bài trong bài tứ sắc online được xếp hạng theo thứ tự từ mạnh nhất đến yếu nhất như sau:

Loại tay bàiÝ nghĩa
Tứ quý4 quân bài cùng một loại, cùng một màu.
Thùng phá sảnh5 quân bài liên tiếp, cùng một màu.
Cù lũ3 quân bài cùng một loại, cùng một màu và 2 quân bài khác cùng màu.
Tứ quý nhỏ4 quân bài cùng một loại, nhưng khác màu.
Thùng phá sảnh nhỏ5 quân bài liên tiếp, nhưng khác màu.
Cù lũ nhỏ3 quân bài cùng một loại, nhưng khác màu và 2 quân bài khác khác màu.
Thùng5 quân bài cùng một màu.
Sảnh5 quân bài liên tiếp, cùng màu hoặc khác màu.
Sám3 quân bài cùng một loại.
Thú3 quân bài cùng màu và 2 quân bài khác cùng màu hoặc khác màu.
Phỏm3 quân bài cùng loại hoặc 2 quân bài cùng loại và 1 quân bài khác loại.
Rác5 quân bài không có liên quan.

Trang chủ 789 bet

Tứ quý là loại tay bài mạnh nhất trong bài tứ sắc online. Tứ quý là bốn quân bài cùng một loại, cùng một màu. Tứ quý có thể được tạo thành từ bất kỳ loại quân bài nào.

Thùng phá sảnh là loại tay bài thứ hai mạnh nhất trong bài tứ sắc online. Thùng phá sảnh là năm quân bài liên tiếp, cùng một màu. Thùng phá sảnh có thể được tạo thành từ bất kỳ loại quân bài nào.

Cù lũ là loại tay bài thứ ba mạnh nhất trong bài tứ sắc online. Cù lũ là ba quân bài cùng một loại, cùng một màu và hai quân bài khác cùng màu. Cù lũ có thể được tạo thành từ bất kỳ loại quân bài nào.

Tứ quý nhỏ là loại tay bài thứ tư mạnh nhất trong bài tứ sắc online. Tứ quý nhỏ là bốn quân bài cùng một loại, nhưng khác màu. Tứ quý nhỏ có thể được tạo thành từ bất kỳ loại quân bài nào.

Thùng phá sảnh nhỏ là loại tay bài thứ năm mạnh nhất trong bài tứ sắc online. Thùng phá sảnh nhỏ là năm quân bài liên tiếp, nhưng khác màu. Thùng phá sảnh nhỏ có thể được tạo thành từ bất kỳ loại quân bài nào.

Cù lũ nhỏ là loại tay bài thứ sáu mạnh nhất trong bài tứ sắc online. Cù lũ nhỏ là ba quân bài cùng một loại, nhưng khác màu và hai quân bài khác khác màu. Cù lũ nhỏ có thể được tạo thành từ bất kỳ loại quân bài nào.

Thùng là loại tay bài thứ bảy mạnh nhất trong bài tứ sắc online. Thùng là năm quân bài cùng một màu. Thùng có thể được tạo thành từ bất kỳ loại quân bài nào.

Sảnh là loại tay bài thứ tám mạnh nhất trong bài tứ sắc online. Sảnh là năm quân bài liên tiếp, cùng màu hoặc khác màu. Sảnh có thể được tạo thành từ bất kỳ loại quân bài nào.

Sám là loại tay bài thứ chín mạnh nhất trong bài tứ sắc online. Sám là ba quân bài cùng một loại. Sám có thể được tạo thành từ bất kỳ loại quân bài nào.

Thú là loại tay bài thứ mười mạnh nhất trong bài tứ sắc online. Thú là ba quân bài cùng màu và hai quân bài khác cùng màu hoặc khác màu. Thú có thể được tạo thành từ bất kỳ loại quân bài nào.

Phỏm là loại tay bài thứ mười một mạnh nhất trong bài tứ sắc online. Phỏm là ba quân bài cùng loại hoặc hai quân bài cùng loại và một quân bài khác loại. Phỏm có thể được tạo thành từ bất kỳ loại quân bài nào.

Rác là loại tay bài yếu nhất trong bài tứ sắc online. Rác là năm quân bài không có liên quan. Rác không có giá trị trong trò chơi.

Người chơi có tay bài mạnh nhất sẽ giành chiến thắng trong ván bài. Nếu có hai hoặc nhiều người chơi có tay bài mạnh nhất bằng nhau, thì ván bài sẽ hòa.